Jump to content Jump to navigation Jump to search

Countries

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Cyfleuster Rheoli Ynni, Gogledd Abertawe

United Kingdom / Other activities / Project

Rydym yn cynnig Cyfleuster Rheoli Ynni ger Isbwerdy’r Grid Cenedlaethol Gogledd Abertawe, ac wedi creu’r dudalen we hon i roi cyfle i chi roi sylwadau neu ofyn cwestiynau.

Ynglŷn â'r prosiect

Mae Arcus Consultancy Service Ltd wedi’u comisiynu gan Statkraft UK Ltd i gynnal ymgynghoriad cyn gwneud cais yn unol â Rhan 1A Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 a Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020.

Mae’r ymgynghoriad yn ymwneud â’r cais cynllunio llawn ar gyfer adeiladu cyfleuster rheoli ynni gyda mynediad cysylltiedig a thirlunio.

Gellir gweld y dogfennau cais drafft, gan gynnwys dyluniadau ac adroddiadau technegol ar y wefan hon. Mae copïau wedi’u hargraffu ar gael ar gais drwy e-bostio neu ffonio 0800 772 0668.

Rydym am sicrhau bod gennych chi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Am gwestiynau sy’n gysylltiedig â’r datblygiad arfaethedig:

E-bost:   ukprojects@statkraft.com
Ffôn:  0800 772 0668
Ysgrifennu: Rhadbost Statkraft (nid oes angen manylion cyfeiriad pellach na stamp)

Yr Ymgeisydd

Yr Ymgeisydd yw Statkraft UK Ltd. Statkraft yw cynhyrchydd ynni adnewyddadwy mwyaf Ewrop; mae’n cynhyrchu ynni dŵr, ynni gwynt, ynni’r haul, yn storio batris, pŵer a grëir gan nwy ac yn darparu gwres i ardaloedd. 

Diben y Datblygiad

Bwriad y Datblygiad yw cefnogi’r Grid Cenedlaethol gyda’u huchelgais i reoli grid di-garbon erbyn 2025 a datgarboneiddio’r cyflenwad trydan yn gyffredinol. Mae hyn hefyd yn cyd-fynd ag ymrwymiadau’r DU i sicrhau statws Sero-net erbyn 2050.

Mae integreiddio ynni adnewyddadwy i’r grid yn her gynyddol, wrth i gyflenwad yr ynni adnewyddadwy gynyddu ac wrth i bwerdai tanwydd ffosil gau. Mae’n fwyfwy tebygol y bydd amrywiadau mawr mewn cyflenwad a’r galw am ynni yng Nghymru.

Mae'r Grid Cenedlaethol ESO yn esbonio'r her yma:

Mae technolegau adnewyddadwy yn ysbeidiol gan fod y cyflenwad o ynni a gynhyrchir yn dibynnu ar y tywydd. Felly, mae angen cydbwyso’r galw a’r cyflenwad er mwyn atal diffygion a thoriad mewn pŵer. Mae’r Datblygiad hwn yn ddarn o’r jig-so a fydd yn helpu ein rhwydwaith ynni i sicrhau dyfodol di-garbon.

Fel technoleg arloesol, bydd y Datblygiad yn darparu ffordd o ryddhau trydan yn hyblyg a chyflym er mwyn galluogi’r Grid Cenedlaethol i reoleiddio cyflenwad a’r galw am drydan heb allyriadau nwyon tŷ gwydr. Ar y llaw arall, bydd y gan y Datblygiad y gallu hefyd i amsugno trydan yn gyflym a fydd yn golygu bod modd rheoli gorgyflenwad o’r grid.

 

Y Datblygiad

Mae Safle’r Cais wedi’i leoli i’r gorllewin o Heol Rhydypandy, Treforys, i’r dwyrain o Isbwerdy presennol y Grid Cenedlaethol Gogledd Abertawe, ac i’r de-orllewin o Bwerdy arfaethedig Abergelli, fel y nodir ar y Cynllun Lleoliad. Mae’r safle wedi’i ddewis oherwydd ei fod yn agos i Isbwerdy’r Grid Cenedlaethol Gogledd Abertawe, gan osgoi’r angen am geblau trawsyrru hir.

Bydd y Datblygiad yn cynnwys yr elfennau canlynol, fel y nodir yng Nghynllun y Safle:

Dogfennau cynnig, adroddiadau a lluniadau

Bydd y Datblygiad yn ymgorffori cynllun tirlunio i sicrhau sgrinio gweledol ac er mwyn gwella gwerth bioamrywiaeth y safle. Bydd y cais hwn yn cynnwys cyfres lawn o ddyluniadau cynllunio, datganiad cynllunio, dylunio a mynediad ac adroddiadau technegol fel a ganlyn:
Contact us