Countries

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fferm wynt Sir Gaerfyrddin yn cefnogi ardal leol gyda chronfa gymunedol o £1m

19 Sep, 2023

Ers sefydlu’r gronfa yn 2011, mae 35 o sefydliadau yn ardal Llanfihangel-ar-Arth yng Nghaerfyrddin wedi elwa o gyllid, sydd ar waith am oes y prosiect.

Mae eglwysi, clybiau chwaraeon, ysgolion a gwasanaethau cyhoeddus lleol yn Sir Gaerfyrddin bellach wedi elwa ar fuddsoddiad o dros £1 miliwn o'r gronfa budd cymunedol sy'n gysylltiedig â fferm wynt a weithredir gan Statkraft, cynhyrchydd ynni adnewyddadwy mwyaf Ewrop.

Mae Fferm Wynt Alltwalis, a ddaeth yn weithredol yn 2009, ac sy’n pweru’r hyn sy’n cyfateb i 16,500 o gartrefi ag ynni adnewyddadwy glân sy'n gynnyrch cartref, wedi’i lleoli ger Coedwig Brechfa, i’r gogledd o Sir Gaerfyrddin, De Cymru. Ers sefydlu’r gronfa yn 2011, mae 35 o sefydliadau yn ardal Llanfihangel-ar-Arth yng Nghaerfyrddin wedi elwa o gyllid, sydd ar waith am oes y prosiect.

Welsh children

Mae bron i hanner (49%) yr arian wedi’i fuddsoddi mewn gwella adeiladau a gwasanaethau cymunedol lleol, gyda bron i 15% o’r arian a ddyfarnwyd wedi’i fuddsoddi mewn cyfleusterau addysgol ar gyfer ysgolion lleol a grwpiau Cylch Meithrin, yn enwedig yn ystod y pandemig. Yn ogystal, mae mwy na chwarter (28%) o'r arian wedi'i dderbyn gan grwpiau chwaraeon a hamdden, gan alluogi clybiau i wella offer a chyfleusterau ar gyfer eu haelodau. Mae'r arian sy'n weddill wedi'i fuddsoddi i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus megis y gwasanaeth tân ac achub lleol a chefnogi digwyddiadau fel yr Eisteddfod.

Rheolir y gronfa yn annibynnol ar Statkraft, a chaiff ei harwain gan drigolion lleol sy'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn i ystyried ceisiadau. Mae ei nodau'n cynnwys ariannu gweithgareddau a phrosiectau sy'n creu cymuned fywiog, gan gynnwys y rhai sy'n canolbwyntio ar brosiectau addysgol a gwella cymunedol, gan gynnwys gweithgareddau awyr agored.

Mae sefydliadau a grwpiau cymunedol o fewn ardal Llanfihangel-ar-Arth yn gymwys i wneud cais am grantiau o'r gronfa. Mae pedwar cyfnod ymgeisio y flwyddyn gyda chylch terfynol 2023 yn cau ar 3 Hydref.

Dylai ymgeiswyr gysylltu â gweinyddwr y gronfa Meinir Evans ar 01559 395 669 neu e-bostio meinir.evans@btinternet.com am ragor o wybodaeth.

Dywed Dewi Thomas, Cadeirydd, Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Alltwalis: “Trwy fuddsoddi mewn gwasanaethau, cyfleusterau a sefydliadau lleol, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Llanfihangel-ar-Arth a gwella asedau cymunedol a fyddai fel arall yn mynd yn adfail. Rydym wedi gallu cefnogi ystod amrywiol o brosiectau, o adnewyddu ysgol Alltwalis fel cyfleuster cymunedol i ddarparu offer chwaraeon ar gyfer y maes hamdden yn Llanfihangel ar Arth.

“Fodd bynnag, rydym bob amser yn chwilio am syniadau neu fentrau cyffrous y gallwn eu cefnogi ar draws yr ardal, felly rydym yn croesawu pob cyflwyniad.”

Dywed Glyn Griffiths, Rheolwr Safle Statkraft yn Alltwalis: “Mae’n bwysig, yn ogystal â darparu ynni glân, gwyrdd, adnewyddadwy i gartrefi ledled Cymru, bod Statkraft yn gymydog da, a bod y rhai sy’n byw ger ein safleoedd yn elwa’n uniongyrchol. Rydym yn falch o allu rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned leol a chefnogi cymaint o achosion a mentrau teilwng.”

Contact

Gary Connor
Media Relations Manager, Statkraft UK